Studierigtings & Vakkeuses

LEERAREAS VAN  GR. 8 & 9

Leerareas sluit die volgende in:

 • Afrikaanse Huistaal
 • Engels – Eerste Addisionele Taal
 • Wiskunde
 • Natuurwetenskap
 • Tegnologie
 • Ekonomiese- en Bestuurwetenskappe
 • Kuns en Kultuur
 • Lewensoriëntering
 • Sosiale Wetenskappe

Die 9 leerareas word aangebied by alle skole in GR. 8 & 9.

LEERAREAS VAN  GR. 10, 11 & 12

VVO –  Verdere onderwys en opleiding

Verpligte vakke:

 • Huistaal – Afrikaans
 • Lewensoriëntering
 • Addisionale taal – Engels
 • Wiskunde of Wiskunde Geletterheid

Keuse vakke:

Kies drie vakke uit die volgende kernstudierigtings:-

Natuurwetenskaplik:

 • Fisiese wetenskap
 • Lewenswetenskap
 • Rekenaar toepassingstegnologie
 • Informasie tegnologie

Besigheid-, Kommersiële – en Bestuurstudie

 • Rekeningkunde
 • Besigheidstudie

Nuwe vakrigtings in Tegniese afdelings:-

 • Siviele Tegnologie
  • Houtwerking en Konstruksie-siviel
 • Elektriese Tegnologie
  • Digitale Elektronika en Krag sisteme (Swaarstroom)
 • Meganiese Tegnologie
  • Motorwerktuigkunde, Sweis- en metaal, Passer en Draaier
 • Tegniese Wetenskap
 • Tegniese Wiskunde
 • Ingenieurs Grafika en Ontwerp

Landbou

 • Landbouwetenskap
 • Landboubestuur

Menslike en Sosiale Studies

 • Geografie
 • Gasvrygeidstudies
 • Toerisme