KENNISGEWING VAN OUER-BEGROTINGSVERGADERING

Geagte ouer/voog

KENNISGEWING VAN OUER-BEGROTINGSVERGADERING

Hiermee word elke ouer van Vereeniging Gimnasium (2021 EN 2022) kennis gegee van die ouer-begrotingsvergadering :

DATUM : 22 November 2021

TYD        : 18:00

PLEK      : OU PERSONEELKAMER

Ons wil die volgende weer onder ons ouers se aandag bring, soos uiteengesit in die SA SKOLEWET 84 van 1996 :

1. Artikel 37 (1) :  Die beheerliggaam van ‘n openbare skool moet ‘n skoolfonds instel en dit

administreer ooreenkomstig voorskrifte….

2. Artikel 38 (1) :  ‘n Beheerliggaam van ‘n openbare skool moet elke jaar ‘n begroting voorberei inooreenstemming met voorskrifte ….wat die beraamde inkomste en uitgawe van die skool vir die volgende boekjaar uiteensit.

3. Artikel 38 (2) : Voordat ‘n begroting bedoel in subartikel (1) deur die beheerliggaam goedgekeur word, moet dit aan ‘n vergadering van ouers ….voorgelê word vir oorweging en goedkeuring …van ouers teenwoordig wat stem.

4. Artikel 40 (1) :  ‘n Ouer is aanspreeklik vir die betaling van die skoolgeld ingevolge artikel 39bepaal, tensy en tot die mate waartoe hy of sy van betaling vrygestel is kragtens hierdie Wet.

5. Artikel 41 (1) : ‘n Openbare skool kan die betaling van skoolgelde deur ouers wat ingevolgeartikel 40 daarvoor aanspreeklik is, deur regsproses afdwing.

6. Artikel 44 : Die boekjaar van ‘n openbare skool begin op die eerste dag van Januarie en eindigop die laaste dag van Desember van elke jaar.

Dagboek asseblief  hierdie datum. ‘n Kworum van 15% van ons ouers moet teenwoordig wees, anders sal die vergadering uitgestel word na 2 Desember om 18:00, waar die ouers teenwoordig die voorgestelde begroting aanvaar.

By voorbaat dank.

Die uwe

C.J. VAN DYK

HOOF

Similar Posts